วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพเพื่อให้ประชาชนสุขภาพจิตดี มีความสุข

ค่านิยม
TEAM บริหารด้วยใจ ทำงานเป็นทีม อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้
T : Teamwork ทำงานเป็นทีม
E : Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค
A : Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้
M : Mind (Service Mind and Happiness) หัวใจบริการอย่างมีความสุข

พันธกิจศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
1. ศึกษา/วิเคราะห์/วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต
3. เฝ้าระวังและวางแผนการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วยข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ
4. นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เป้าประสงค์
1.การมีสุขภาพจิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย
2.พัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายให้สามารถเป็นหุ้นส่วนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย
3.พัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัยในระดับปฐมภูมิอย่างต่อเนื่อง
4.การมีความรอบรู้และมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชน
5.ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายเข้าถึงระบบการสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพจิต
6.พัฒนาระบบการสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพจิตสู่ประชาชนด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
7.มีผลงานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับบริบทพื้นที่
8.พัฒนาคุณภาพการบริการของศูนย์สุขภาพจิตตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
9.พัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
10.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
11.พัฒนาการดำเนินงานตามาเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
12.พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรในหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
1. ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย
2. สร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิต
3. พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

ด้านบริการ
1.ธำรงรักษาคุณภาพมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO
2.ศูนย์สุขภาพจิตและ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ รวมพลังในการดำเนินการตามแผนร่วมกัน ในรูปแบบของคณะกรรมการพัฒนางานสุขภาพจิตระดับเขต (คปสจ.)
3.ศูนย์สุขภาพจิตร่วมมือกับ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ให้สังคมยอมรับและเห็นคุณค่าของผู้ป่วยจิตเวช และหน่วยบริการ

ด้านวิชาการ
1.สนับสนุนกรมสุขภาพจิตให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านสุขภาพจิต โดยมีการศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้ทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน ด้านสุขภาพจิตและ จิตเวชที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
2. รณรงค์ สื่อสารและส่งผ่านความรู้สุขภาพจิตสู่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ในประเด็นปัญหาสำคัญเร่งด่วน
3. สร้าง พัฒนาและสนับสนุนนักวิจัยด้านสุขภาพจิต และเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีระดับประเทศ

ด้านบริหาร
1.พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรตามเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีค่านิยม วัฒนธรรมที่ดีขององค์กร KM การบริหารความเสี่ยง สร้างแบบอย่างด้านการธำรงรักษา มาตรฐาน ISO
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง และทำงานอย่างมีความสุข
3. สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง
4.พัฒนาและสนับสนุนระบบการบริหารจัดการ นโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ถ่ายทอดตัวชี้วัด การติดตาม การประเมินผล เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผน