สื่อสุขภาพจิต (ที่สามารถขอรับการสนับสนุนได้) หน้าที่ 3

ลำดับ ชื่อ รูปภาพ ลักษณะ ดาวน์โหลด
21 คู่มือรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ในระบบปฐมภูมิ เล่ม
22 ชุดเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ ชุด
23 ชุดเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน ชุด
24 แผ่นพับ เยี่ยมบ้านเพื่อดูแลสังคม – จิตใจผู้สูงอายุ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ แผ่น
25 แบบคัดกรองคู่มือการใช้เครื่องมือแลลคัดกรอง (DST) ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุไทย เล่ม
26 คู่มือฝึกอบรมโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ เล่ม
27 คู่มือฝึกอบรมการดูแลด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง เล่ม
28 คู่มือจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดให้ด้วยสายใยพันผูก เล่ม
29 คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I) เล่ม
30 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ พ่อแม่ (สมุดฉีก) เล่ม

ย้อนกลับ   ถัดไป