สื่อสุขภาพจิต (ที่สามารถขอรับการสนับสนุนได้) หน้าที่ 2

รายการสื่อ

 

ลำดับ ชื่อ รูปภาพ ลักษณะ
11

แผ่นพับความสุข 5 มิติสำหรับผู้สูงอายุ

แผ่น
12

คู่มือการจัดกิจกรรมความสุข 5 มิติสำหรับผู้สูงอายุ

เล่ม
13

แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

เล่ม
14

แนวทางการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุในสถานการณ์โควิด-19

เล่ม
15

คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver)

เล่ม
16 คู่มือการเยี่ยมบ้าน เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เล่ม
17

ชุดความรู้การเยี่ยมบ้านเพื่อการดูแลสังคมจิตใจ ผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

เล่ม
18

ชุดสื่อเยี่ยมบ้าน โปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ชุด
19

แนวปฏิบัติการเยี่ยมบ้านตามโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจ ญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ

เล่ม
20

แนวปฏิบัติการเยี่ยมบ้านตามโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจ ญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ

เล่ม

ย้อนกลับ   ถัดไป