สื่อสุขภาพจิต (ที่สามารถขอรับการสนับสนุนได้)

รายการสื่อ

 

ลำดับ ชื่อ รูปภาพ ลักษณะ ดาวน์โหลด
1 โปสเตอร์ 10 วิธีปฏิบัติในการทำงาน แผ่น  
2 โปสเตอร์ ไบโพล่า แผ่น  
3 โปสเตอร์ โรคจิตเภท แผ่น  
4 โปสเตอร์วัยรุ่นอยากให้ผู้ใหญ่คุยด้วยแบบไหน แผ่น  
5  คู่มือการประเมินสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เล่ม  
6  คู่มือสายด่วนสุขภาพจิต เล่ม  
7 โปสเตอร์พฤติกรรมรุนแรง แผ่น  
8  CD สุขก๋าย สบายใจ๋ แผ่น  
9  โปสเตอร์คลายเครียดด้วยตนเอง แผ่น  
10 คู่มือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ อึด ฮึด สู้ เล่ม  

 ถัดไป