ศูนย์ราชการใสสะอาด

 

รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

 

รายงานผลการดำเนินการ


การบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน


วิเคราะห์ความเสี่ยง หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
– ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
– ระดับความเสี่ยง
– รายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปรงบประมาณ 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563
– ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงหน่วยงานปีงบประมาณ 2563
– บัญชีความเสี่ยงปีงบประมาณ 2563
– แบบสอบถามควบคุมภายใน
– รายงานการประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในสำหรับงานย่อย
– รายงานผลการประเมินและปรับปรุงควบคุมภายในปีงบประมาณ 2563
– รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี2563