ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

มาตรา  หมวดหมู่ มี ไม่มี  เอกสาร/หลักฐานประกอบ
7 โครงสร้างและการจัดองค์กร สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงานสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลกฏ มติครม. ข้อบัคับ คำสั่ง ฯลฯ    
9 9(1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว(ที่เกิจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานที่มีลักษณะเป็นคำสั่งปกครอง)      
  9(2)แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ      
   9(3)แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ      
  9(4)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน      
  9(5)สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงตาม มาตรา 7 วรรคสอง      
  9(6)สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ      
  9(7)มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี      
  9(8)ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา      
  9(8)สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน      
  9(8)ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ      
  9(8)ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เพื่อความโปร่งใสของราชการ      
  เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ      
  ข้อ 1 หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ดังนี้
   1.1 กฏหมายระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ      
   1.2 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ      
  1.3 รายงานขอซื้อขอจ้างเอกสารราคาหรือประกวดราคา ตามมาตรฐาน 9(8)และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลแต่ละโครงการหรือรายการ      
  1.4 ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ หรือรายการ      
  1.5 สรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน      
  1.6 รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ      
  1.7 รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุกับหน่วยงาน      
  1.8 รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน(สตง.)      
  ข้อ 2.การให้บริการประชาชน      
  2.1 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชนของหน่วยงานรวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง      
  2.2 เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเก      
  2.3 ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติ เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน      
  2.4 รายงานการประเมินความพึงพอใจ ในการให้/รับบริการของประชาชนที่จัดทำโดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก      
  2.5 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีมีการร้องเรียนการให้บริการ      
  2.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนรวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง      
  2.7 รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในมราจัดทำโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน      
   ข้อ 3.การบริหารงานจองหน่วยงาน      
  3.1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง/กฏหมายอื่น      
  3.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน      
  3.3แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน      
 

3.4 ระเยียบข้อบังคับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน

     
 

3.5 คู่มือการปฏิบัติงานตาม (4)

     
 

3.6 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม(3)

     
 

ข้อ 4.การบริหารงบประมาณ

     
  4.1 แผนงานโครงการและงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน      
  4.2 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบแต่ละแผนงาน/โครงการ      
  4.3 รายงานผลการจ่ายงบฯจำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผุ้ตรวจสอบภายใน      
  4.4 รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายประจำปีภาพรวมของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจฯ      
  4.5 รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน      
  ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล      
  5.1หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร(เอกสาร/ประกาศที่เกี่ยวข้อง)      
  5.2. รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา      
  5.3มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร      
  5.4 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน      
  5.5 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน      
  5.6 รายงานการประเมินผลตาม(4)และ(5)      
  ข้อ 6 การติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้      
  6.1 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้      
  6.2 รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในจำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี      
  6.3 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี