รูปกิจกรรม โครงการส่งเสริมความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน

โครงการส่งเสริมความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่