รูปกิจกรรม การพัฒนาการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงทางสุขภาพจิต ด้วยโปรแกรม Mental Health Check In เทศบาลตำบล ป่าแดด

วันที่ 26 มิถุนายน 2564..ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 สนับสนุนวิทยากร ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงทางสุขภาพจิต ด้วยโปรแกรม Mental Health Check In ทักษะการสื่อสารทางบวก และการให้คำปรึกษาเบื้องต้นในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย