ติดต่อสอบถาม

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
เลขที่ 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

โทร.053280556 โทรสาร.053-280556