การจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
  – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
– สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
– สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
 – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560

ระเบียบการยืมคืนทรัพย์สินราชการ
ระเบียบการยืมคืนทรัพย์สินราชการ
รายการยืมคืนทรัพย์สินราชการ