คู่มือ/คำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
คู่มือการจัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล
พจนานุกรมสมรรถนะกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2561

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรราการ พ.ศ 2559
ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 2559
ประกาศนโยบายการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส
ประกาศช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 1-2562
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 1-2562

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดคำรับรองารปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดคำรับรองารปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

คำสั่ง
– แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อคิดเห็นผู้รับบริการและขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562
คณะทำงานชมรมจริยธรรม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารข้อมูล
แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันธ์บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 1